Titularitat del Lloc Web:

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació, s’exposen les dades identificatives del titular d’aquest lloc web: Titular: INDUSTRIAS GRÁFICAS GRIFOLL, S.L. Domicili: Carretera de Gràcia a Manresa km. 18,5 08191 – Rubí (Barcelona) CIF: B-08662215 E-mail: [email protected] Telèfon: 93 588 38 92 Dades registrals: Tomo 33139, Folio 185, Hoja B-75391 Així mateix, s’informa al Usuari que l’empresa del Grup Grifoll que ofereix els productes i/o serveis mostrats en el Lloc Web és: GRIFOLL PRINT PROMOTIONS, S.L. NIF: B-62117999 Dades registrals: Tomo 32305, Folio 62, Hoja B-206091 L’expressió “Usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi a la Web, ja sigui directament o bé des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Objecte:

El Titular del Lloc Web, per mitjà d’aquesta, posa a disposició del Usuari l’accés a informació d’una sèrie de productes i/o serveis que poden ser subministrats i/o prestats pel mateix titular o per tercers. Mitjançant el present Avís Legal s’estableixen les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del Lloc Web per part de tots els Usuaris. Si l’Usuari no està d’acord amb el mateix, ha d’abandonar aquest lloc web de forma immediata. El Titular es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, el present Avís Legal i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Lloc Web, tant en la versió en espanyol com en altres idiomes, si les hagués. Per això, el Titular recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin a el Lloc Web.

Accés i ús del Lloc Web:

El fet d’accedir a el Lloc Web, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors, implicarà, per part dels que naveguin en el Lloc Web, l’adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants de el present Avís Legal. El simple accés a el Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari. El Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o continguts del Lloc Web, així com la configuració mateixa del Lloc Web, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització a què, en el menester, renúncia. En particular, el lloc web pot deixar d’estar operatiu amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i/o en qualssevol condicions particulars que siguin d’aplicació.

Normes d’utilització del Lloc Web:

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions d’ús, no emprant-per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable. L’Usuari es compromet a:
  1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans, els drets fonamentals i/o contra les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  2. No introduir o difondre a la xarxa i/o en el Lloc Web, programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
  3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial o que suposi una violació de el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
  4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin al Titular del Lloc Web o de tercers.
  5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
  6. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
  7. No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.
Qualsevol enllaç que s’efectuï l’Usuari als continguts del Lloc Web, requerirà la prèvia conformitat del Titular i ha de permetre, mitjançant l’oportuna visualització, la identificació de la seva procedència. La utilització d’aquesta informació en altres llocs d’Internet requerirà autorització expressa. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al Titular i altres empreses de el Grup Grifoll davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part del Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant , a més, el titular, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Exclusions de responsabilitat:

El Titular no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, pèrdues o perjudicis derivats d’una reducció de beneficis, de la interrupció de l’negoci o pèrdua d’informació, entre d’altres, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc Web, ja que declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i del estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc Web i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. Correspon a l’Usuari, si escau, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius. L’Usuari coneix i accepta expressament que el titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada en el Lloc Web amb relació als productes i/o serveis del Titular. La mera exposició de productes i/o serveis i la informació sobre els mateixos subministrada pel Titular del Lloc Web o mitjançant enllaços a altres webs de mercantils del grup Grifoll o de tercers, no suposa de per si cap activitat comercial i les transaccions o contractacions que, si s’escau es puguin produir entre el titular del Lloc web i l’Usuari es duran a terme per mitjans de contractació diferents al web i estaran subjectes, si escau, a la legislació i normes aplicables a el cas particular. El Titular es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg de l’contingut de les diferents seccions del Lloc Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. El Titular, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors. El Titular no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a aquest lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix, com tampoc dels comentaris o opinions expressades pels Usuaris i/o tercers en el lloc web, si n’hi ha. El Titular es reserva el dret a esborrar qualsevol comentari que puguin resultar ofensius, inadequats o denigrants. També es reserva el dret a bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d’aquests comentaris.

Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web:

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin al Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, el titular només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a la persona titular, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti per al Titular l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre el Titular i els responsables o titulars dels mateixos, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats i/o els seus continguts per part del Titular. Llevat que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc Web, el Titular no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys que el seu il · licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat puguin produir al Usuari o a qualsevol tercer.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i sense que la següent enumeració sigui un numerus clausus, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, els índexs, els noms comercials, les marques, signes distintius, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant, els “Continguts”), són propietat del Titular o de tercers dels que el Titular ha obtingut la corresponent llicència d’ús, llevat que s’indiqui expressament el contrari, sense que puguin entendre cedits al Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos. El Titular no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal al Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els productes i serveis oferts en el mateix. Especialment està prohibit l’ús de les marques, noms comercials o signes distintius propietat del Titular o de tercers, sense el previ consentiment per escrit del seu titular. L’ús, explotació o utilització no autoritzada dels Continguts generarà les responsabilitats legals que pertoquen. L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el Contingut que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

Nul·litat:

En el cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís Legal que, si escau, hagin pogut ser establertes. En el cas que el titular no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de part seva.

Legislació i jurisdicció:

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de el present lloc web, serà la llei espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Versió:

Aquest Avís Legal és de data 19 d’octubre 2020