Eigendom van de website:

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), worden de identificatiegegevens van de eigenaar van deze website hieronder uiteengezet: Eigenaar: INDUSTRIAS GRÁFICAS GRIFOLL, S.L. Adres: Carretera de Gràcia a Manresa km. 18,5 08191 – Rubí (Barcelona) VAT: ESB-08662215 E-mail: [email protected] Telefoon: 93 588 38 92 Registratiegegevens: Tomo 33139, Folio 185, Hoja B-75391 Evenzo wordt de gebruiker geïnformeerd dat het bedrijf van de GRIFOLL Group dat de producten en / of diensten aanbiedt die op de website worden getoond, is: GRIFOLL PRINT PROMOTIONS, S.L. VAT: ESB-62117999 Registratiegegevens: Tomo 32305, Folio 62, Hoja B-206091 De uitdrukking “Gebruiker” omvat elke persoon die toegang heeft tot de website, hetzij rechtstreeks, hetzij vanaf een andere internetsite.

Voorwerp:

De Website-eigenaar stelt hiermee aan de Gebruiker toegang tot informatie over een reeks producten en / of diensten die door de eigenaar zelf of door derden kunnen worden geleverd en / of geleverd. Door middel van deze juridische kennisgeving worden de algemene voorwaarden vastgesteld die de toegang, navigatie en het gebruik van de website door alle gebruikers regelen. Als de gebruiker het er niet mee eens is, moet hij deze website onmiddellijk verlaten. De eigenaar behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving en, in het algemeen, de elementen waaruit het ontwerp en de configuratie van de website bestaat, op elk moment te wijzigen of bij te werken, zowel in de versie in het Spaans als in andere talen, als dat zo is. er bestaat. Daarom raadt de Eigenaar aan dat Gebruikers deze voorwaarden zorgvuldig lezen telkens wanneer ze de Website bezoeken.

Toegang tot en gebruik van de website:

De enkele toegang tot de website, het gebruik van de inhoud die erop wordt aangeboden, evenals het invullen van formulieren, het verzenden van informatieverzoeken en, in het algemeen, elke handeling van soortgelijke aard als de vorige, impliceert door degenen die bladeren door de website, het verkrijgen van de tegenprestatie van de gebruiker en de aanvaarding, zonder voorbehoud, van elk van de normen die deel uitmaken van deze juridische kennisgeving. De eenvoudige toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de door de gebruiker gecontracteerde toegangsprovider. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de producten, diensten en / of inhoud van de Website te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, evenals de configuratie van de Website zelf, diensten, producten, diensten en inhoud, zonder dat de Gebruiker de mogelijkheid heeft om enige vergoeding te eisen of te eisen, waarvan hij, waar nodig, afstand doet. In het bijzonder kan de website ophouden te functioneren vanwege onderhoud, reparatie, actualisering, verbetering en / of aanpassing aan technische, operationele en / of juridische wijzigingen. Na deze beëindiging blijven de verboden, beperkingen en beperkingen in deze juridische kennisgeving en / of in eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn, van kracht.

Regels voor het gebruik van de website:

De gebruiker verbindt zich ertoe de website en al zijn inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, goede zeden, openbare orde en deze gebruiksvoorwaarden, en deze niet te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of een misdrijf te vormen dat in strijd is met de rechten van derden en / of die in strijd zijn met regels van het toepasselijke rechtssysteem. De gebruiker gaat akkoord met:
  1. Geen inhoud of propaganda van racistische, xenofobe of pornografische aard te introduceren of te verspreiden ter verdediging van terrorisme of die in strijd zijn met de mensenrechten, de grondrechten en / of tegen de grondwettelijk erkende openbare vrijheden en in internationale verdragen.
  2. Geen gegevensprogramma’s (virussen en schadelijke software) op het netwerk en / of op de website introduceren of verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen van de toegangsprovider, zijn leveranciers of externe internetgebruikers.
  3. Geen informatie, elementen of inhoud te verspreiden, door te geven of beschikbaar te stellen aan derden die onwettige of oneerlijke reclame vormen of die een schending vormen van het communicatiegeheim en de wetgeving inzake persoonsgegevens.
  4. Geen informatie, elementen of inhoud te verspreiden, over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden die een schending inhoudt van intellectuele en industriële eigendomsrechten, patenten, handelsmerken of auteursrechten die overeenkomen met de eigenaar van de website of derden.
  5. Verzend geen ongevraagde of geautoriseerde advertenties, publiciteitsmateriaal, ‘junkmail’, ‘kettingbrieven’, ‘piramidestructuren’ of enige andere vorm van verzoeken, behalve in die gebieden (zoals commerciële ruimtes) die exclusief zijn ontworpen voor het.
  6. Geen valse, dubbelzinnige of onnauwkeurige informatie en inhoud in te voeren of te verspreiden op een manier die de ontvangers van de informatie misleidt.
  7. Zich niet voor te doen als andere gebruikers met behulp van hun registratiesleutels voor de verschillende diensten en / of inhoud van de website.
Elke link die door de gebruiker naar de inhoud van de website wordt gemaakt, vereist de voorafgaande toestemming van de eigenaar en moet, door tijdige inzage, de identificatie van de oorsprong mogelijk maken. Voor het gebruik van deze informatie op andere internetsites is uitdrukkelijke toestemming vereist. De gebruiker verbindt zich ertoe om de eigenaar en andere bedrijven van de GRIFOLL-groep te vrijwaren van elke mogelijke claim, boete, boete of sanctie die mogelijk moet worden gedragen als gevolg van de overtreding van de gebruiker van een van de bovengenoemde gebruiksregels, met voorbehoud bovendien heeft de houder het recht om de overeenkomstige schadevergoeding te vragen.

Uitsluitingen van aansprakelijkheid:

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, verlies of schade die voortvloeit uit onder meer een vermindering van de winst, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie, inclusief schade aan computersystemen en introductie van bestaande virussen in de netwerk, afgeleid van surfen op het internet dat nodig is voor het gebruik van deze website, aangezien het verklaart dat het alle noodzakelijke en redelijke maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van de website en het bestaan ​​en / of de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten naar Gebruikers te voorkomen. Het stemt overeen met de gebruiker, in voorkomend geval, de beschikbaarheid van geschikte middelen voor de detectie of desinfectie van schadelijke computerprogramma’s. De Gebruiker weet en aanvaardt uitdrukkelijk dat de Eigenaar geen enkele garantie geeft, expliciet of impliciet, over de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of juistheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd en / of verstrekt met betrekking tot de producten en / of Diensten van de eigenaar. Het louter tonen van producten en / of diensten en de informatie daarover verstrekt door de eigenaar van de website of via links naar andere commerciële websites van de GRIFOLL-groep of derden, impliceert op zich geen enkele commerciële activiteit en transacties of Overeenkomsten die kunnen ontstaan ​​tussen de Eigenaar van de Website en de Gebruiker zullen worden uitgevoerd door middel van andere contracten dan het web en zijn, waar van toepassing, onderworpen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het specifieke geval. De Eigenaar verbindt zich ertoe om op deze manier GEEN MISLEIDENDE RECLAME TE BEZORGEN. Voor deze doeleinden worden formele of numerieke fouten die kunnen worden aangetroffen in de inhoud van de verschillende secties van de website, geproduceerd als gevolg van onvolledig of gebrekkig onderhoud en / of actualisering van de website, niet als misleidende reclame beschouwd. informatie in deze secties. De Eigenaar verbindt zich ertoe om, als gevolg van de bepalingen van deze sectie, deze te corrigeren zodra hij kennis krijgt van genoemde fouten. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de schending van enige toepasselijke regel die de Gebruiker oploopt bij het bezoeken van deze Website en / of bij het gebruik van de informatie die erop staat, noch voor de commentaren of meningen van de Gebruikers. en / of derden op de website, indien van toepassing. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om opmerkingen te verwijderen die aanstootgevend, ongepast of vernederend kunnen zijn. Het behoudt zich ook het recht voor om toekomstige opmerkingen van de auteurs van dergelijke opmerkingen te blokkeren en te voorkomen.

Inhoud en diensten gelinkt via de website:

De website kan technische link-apparaten, directories en zelfs zoekhulpmiddelen bevatten waarmee de gebruiker toegang krijgt tot andere internetpagina’s en portalen (hierna “gekoppelde sites”). In deze gevallen is de Eigenaar alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de Gelinkte Sites worden aangeboden voor zover hij daadwerkelijk op de hoogte is van hun onwettigheid en de link naar hen niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er een gekoppelde site is met illegale of ongepaste inhoud, kan hij dit aan de eigenaar meedelen, zonder dat deze communicatie de verplichting voor de eigenaar inhoudt om de overeenkomstige link te verwijderen. Het bestaan ​​van gekoppelde sites mag in geen geval veronderstellen dat er overeenkomsten tussen de eigenaar en de verantwoordelijken of eigenaren daarvan zijn gesloten, evenals de aanbeveling of promotie van de gekoppelde sites en / of hun inhoud door de eigenaar. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, kent de Eigenaar de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor de schade die hun onwettigheid, kwaliteit, verouderd, onbeschikbaarheid, fout en nutteloosheid veroorzaakt. kan de gebruiker of een derde partij produceren.

Intellectuele en industriële eigendom:

Alle inhoud van de Website, louter ter illustratie opgevat en zonder dat de volgende opsomming een numerus clausus is, de teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhoud, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, indexen, handelsnamen, handelsmerken, onderscheidende tekens, logo’s, uitdrukkingen en informatie en, in het algemeen, elke andere creatie die wordt beschermd door nationale regelgeving en internationale verdragen inzake intellectuele en industriële eigendom (hierna: de “Inhoud”), zijn eigendom van de Eigenaar of van derden van wie de Eigenaar de overeenkomstige gebruikslicentie heeft verkregen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zonder dat de exploitatierechten erkend zijn door de Huidige regelgeving over intellectueel eigendom op hen. De Eigenaar verleent de Gebruiker geen enkele licentie of autorisatie voor persoonlijk gebruik op zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of op enig ander recht met betrekking tot zijn Website en de producten en diensten die daarop worden aangeboden. In het bijzonder is het gebruik van handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens die eigendom zijn van de Eigenaar of derden, verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Het gebruik, de exploitatie of het ongeoorloofd gebruik van de Inhoud zal de wettelijke verantwoordelijkheden genereren die kunnen ontstaan. De gebruiker mag de inhoud die op deze website verschijnt uitsluitend en exclusief gebruiken voor persoonlijk en privégebruik, het gebruik ervan voor commerciële doeleinden of om deel te nemen aan illegale activiteiten is verboden.

Nietigheid:

In het geval dat een bepaling van deze juridische kennisgeving geheel of gedeeltelijk als nietig wordt beschouwd, heeft deze nietigheid of niet-toepassing geen invloed op de andere bepalingen van de juridische kennisgeving die, waar van toepassing, mogelijk zijn vastgesteld. In het geval dat de houder geen recht of actie uitoefent die in deze juridische kennisgeving worden erkend, betekent dit geen verklaring van afstand daarvan, tenzij deze zijnerzijds erkent en instemt.

Wetgeving en jurisdictie:

De toepasselijke wet in het geval van een geschil of interpretatieconflict van de voorwaarden die deel uitmaken van deze juridische kennisgeving, evenals elke vraag met betrekking tot de diensten van deze website, is de Spaanse wet waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, zijnde bevoegd voor de Oplossing van alle conflicten die zijn afgeleid van of verband houden met het gebruik ervan in de rechtbanken en tribunalen van Barcelona.

Versie:

Deze juridische kennisgeving is gedateerd 19 oktober 2020